Cạnh chùm cây chi chít cỏ, có con cua cùng con còng canh chừng chụp con cá chép. Cua, còng cùng cãi cọ. Cua cự :

- Con cá chép của cua.

Còng cãi:

- Con cá chép của còng.

Cua còng cứ cãi cọ "các chép của cua - của còng, của cua - của còng ...". Cạnh có con công, con cò cũng cùng coi. Công, cò cũng cãi cọ.

Cò:

- Con cá chép của còng, còng có công chụp.

Công cự:

- Con cá chép của cua, cua có công canh chừng.

Công cò cũng cãi cọ "cá chép của cua - của còng, của cua - của còng...".

Chợt có con cọp con cười:

- Con cá chép của cọp.

Cua chạy, còng chạy. Công, cò cũng cất cánh. Cọp chén con cá. Cua, còng chẳng còn chi...